ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden Happy Lint
versie maart 2019

Hier treft u onze algemene voorwaarden aan.
 
Identiteit van de ondernemer
Happy Lint
handelt in naam van Donders Productions Marie-Cécile Donders
Everdenberg 81
4902 TT Oosterhout
Postbus 226
4900 AE Oosterhout
Telefoonnummer +31 6 51933920 E-mailadres: info@happylint.nl Website: www.happylint.nl
KvK-nummer: 70781958
 
1.    Algemeen en aanbod product
1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op iedere tussen ondernemer en opdrachtgever of consument, hierna te noemen klant, tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van ondernemer. Op verzoek stuurt ondernemer de klant een schriftelijk exemplaar.
1.2  Door het plaatsen van een bestelling geeft klant te kennen dat hij met de voorwaarden akkoord gaat. Ondernemer behoudt zich het recht voor haar voorwaarden in de loop van de tijd te wijzigen.
1.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ondernemer erkend.
1.4  Ondernemer garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2.    Overeenkomst
2.1  Een overeenkomst tussen ondernemer en klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door ondernemer op haalbaarheid is beoordeeld.
2.2  Ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
2.3  Mondelinge toezeggingen verbinden ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 
3.    De prijs
3.1  De prijs wordt binnen de looptijd van het aangebodene niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2  Genoemde prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3  Alle prijzen op de site zijn in euro's en exclusief 21% BTW.
 
4.    Levering
4.1  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2  Ondernemer zal bestellingen binnen de afgesproken termijn leveren. Indien levering binnen overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 week na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
4.3  Eventuele op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
5.    Betaling
5.1  Verschuldigde bedragen dienen door de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan aan de ondernemer.
5.2  De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5.3  Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende
€ 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
6.    Aanbiedingen
6.1  Eventuele aanbiedingen van ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
6.2  Ondernemer kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.3  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
7.    Herroepingsrecht
7.1  Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een gepersonaliseerd product, dat specifiek op verzoek van de klant is bedrukt, na levering niet ontbinden.
Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een niet gepersonaliseerd product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
7.2  Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.3  Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.2.
 
8.    Gegevensbeheer
Zie Privacy Statement Happy Lint op de website www.happylint.nl
 
9.    Garantie en aansprakelijkheid
9.1  De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2  De producten worden met de hand gemaakt. Afmetingen en kleuren kunnen enige afwijking hebben van de aangegeven maten en kleur op de afbeeldingen op de website.
9.3  De producten worden op een speciale manier bedrukt, deze zijn niet geschikt om te wassen, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product.
9.4  Houdt er rekening mee dat veel/zwaar gebruik (bijv. knopen of strikken) of wrijven over de tekst/afbeelding van invloed kan zijn op de afdruk op het product.
9.5  Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
9.6  Eventuele aansprakelijkheid van ondernemer bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van ondernemer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van ondernemer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
9.7  Deze garantie geldt niet indien:
A)  en zolang de klant jegens ondernemer in gebreke is;
B)  de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van ondernemer.
 
10.     Afbeeldingen en specificaties
10.1  Alle afbeeldingen en eventuele gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de website van de ondernemer gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
10.2  Alle afbeeldingen zijn in eigendom van ondernemer en mogen niet zonder schriftelijke toestemming door anderen gebruikt of gekopieerd worden.
 
11.     Overmacht
11.1  Ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2  Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ondernemer alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3  Ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4  Indien ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
12.     Klachtenregeling
12.1  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.2  Indien klachten van de klant door ondernemer gegrond worden bevonden, zal ondernemer de geleverde zaken naar keuze van de klant kosteloos herstellen of vervangen.
12.3  Klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
13.    Geschillen
13.1  Op overeenkomsten tussen ondernemer en klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.